tiistai 28. huhtikuuta 2009

Asevelvollisuuden tasa-arvosta

Tasa-arvoasia on taas esillä. Pravdan mukaan Kari Uotila, eduskunnan tasa-arvoasian neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtaja (huh), on todennut, että vain toista sukupuolta koskeva pakko (asevelvollisuus siis) on syrjivä ja lainvastainen. Artikkeli täällä.

Tasa-arvoministeri (huh huh) Stefan Wallin ei kuitenkaan saman lähteen mukaan halua puuttua nykyjärjestelmään, vaikkei "tietenkään kaikkien mielestä voi tuntua tasa-arvoiselta, jos jokin velvollisuus koskee vain toista sukupuolta". Reservin kapteeni Wallin pitää nykyjärjestelmää parhaimpana. Ja tietenkin, Wallin jatkaa:
Maan turvallisuus ja valtion menojen kattaminen eivät voi milloinkaan pohjautua vapaaehtoisuuteen. Valtio vaatii verojen maksua kaikilta ja asevelvollisuutta miehiltä.
Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen, toteaa ykskantaan, että maanpuolustus on tasa-arvoa tärkeämpää. Puolustusministeri Jyri Häkämies (Kotkan Häkämiesten klaanista) on sentään rehellisen poliittinen kannassaan:
En ole havainnut laajaa kannatusta tasa-arvonäkökulmalle, joten nykymallin pohjalta mennään.
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juha Korkeaoja "myöntää nykymallin epätasa-arvoiseksi, mutta muistuttaa, ettei sitä ole todettu perustuslain vastaiseksi." Niin, perustuslaissahan todetaan näin (seuraavat lainaukset Finlexistä):
127 §
Maanpuolustusvelvollisuus
Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.

Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.
Toisaalta:
6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
Kursiivi tämän kirjoittajan.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Seuraavassa pykälässä tosin todetaan poikkeusoloista, mutta ne ovat juuri niitä poikkeusoloja.

Tietenkin on myös syytä muistaa, että:
74 §
Perustuslainmukaisuuden valvonta
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
Ensinnäkin, näin lähtökohtaisesti, miksi meillä on perustuslaki, jos siinä viitataan erillisiin lakeihin. Eikö perustuslain tarkoitus ole olla muita lakeja määrittävä ylempi periaatteellinen julistus? Nykyisellään en näe "perustuslaillamme" olevan mitään oikeata merkitystä.

Toiseksi vastauksena herroille kansanedustajille; te ette nyt edistä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tässä asiassa. Ette todellakaan!

Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Henna Leppämäki kehoittaa samaisessa HS:n artikkelissa miehiä tarttumaan asiaan. Henna, ystäväni on menossa linnaan totaalikieltäytyjänä, niin että mitä ihmettä sitä pitää miehen tehdä tullakseen asiassa kuulluksi?

Ja ihmettelevät, miksi nuoret eivät äänestä. Ei ole ketään minun ääneni arvoista.

Ei kommentteja: